Beer and health

Moderate Consumption as Part of a Healthy Lifestyle

Please select a language :

Olut ja terveys

Olut ja syöpä

OLUT JA SYÖPÄ

Alkoholi voi lisätä rintasyövän sekä paksu- ja peräsuolen, pään ja kaulan alueen, maksan ja ruokatorven syöpien riskiä. Merkittävä osa alkoholiin liittyvistä syöpätapauksista Euroopassa on miehillä yhteydessä yli 24 g:n ja naisilla yli 12 g:n päivittäisiin alkoholiannoksiin. Miehillä noin 3 % alkoholiin liittyvistä syöpätapauksista ilmenee niillä, jotka käyttävät alkoholia päivittäin alle 24 g; naisilla vain 1 % alkoholiin liittyvistä syöpätapauksista ilmenee niillä, jotka käyttävät alkoholia päivittäin alle 12 g.

Ydinsisältö

  • Alkoholiin liittyviä syöpiä ovat ennen kaikkea rintasyöpä sekä paksuja peräsuolen, pään ja kaulan alueen, maksan ja ruokatorven syövät.
  • Merkittävä osa alkoholiin liittyvistä syöpätapauksista Euroopassa on miehillä yhteydessä yli 24 g:n ja naisilla yli 12 g:n päivittäisiin alkoholiannoksiin.
  • Miehillä noin 3 % alkoholiin liittyvistä syöpätapauksista ilmenee niillä, jotka käyttävät alkoholia päivittäin alle 24 g. Naisilla vain 1 % alkoholiin liittyvistä syöpätapauksista ilmenee niillä, jotka käyttävät alkoholia päivittäin alle 12 g.
  • Alkoholi voi lisätä syöpäriskiä pieninäkin määrinä. Jo 10 g:n päivittäinen alkoholinkäyttö nostaa esimerkiksi rintasyövän suhteellista riskiä 3–9 %. Vertailun vuoksi ehkäisypillerien käyttö nostaa suhteellista riskiä 24 %.
  • Kaikkia riskin suurenemista ja pienenemistä koskevia väittämiä on tarkasteltava siinä yhteydessä, mikä on näihin syöpiin sairastumisen absoluuttinen riski henkilön elinaikana.
  • On viitteitä siitä, että alkoholin kohtuukäyttöön liittyy pienentynyt munuaissyövän, Non-Hodgkinin lymfooman ja kilpirauhassyövän riski.

Syöpä Euroopassa

Euroopassa diagnosoitiin yli 3,4 miljoonaa uutta syöpätapausta vuonna 2012.184 Syöpä on johtava kuolinsyy, jonka osuus kaikista kuolemantapauksista vuodessa on noin 20 %.185 Vuonna 2012 yleisimmät syöpätyypit olivat naisten rintasyöpä (458 337 tapausta) ja sen jälkeen paksu- ja peräsuolen syöpä (446 801), keuhkosyöpä (409 911) ja eturauhassyöpä (399 964). Näiden neljän syövän osuus syövän aiheuttamasta kokonaisrasitteesta Euroopassa on noin puolet. Yleisimmät syöpäkuolemien aiheuttajat olivat keuhkosyöpä (353 580 kuolemantapausta), paksu- ja peräsuolen syöpä (214 727), rintasyöpä (131 259) ja vatsasyöpä (107 313).186

Syövän syyt

Valtaosa maailmanlaajuisesta syöpätapausten määrästä johtuu ulkoisista tekijöistä. Vain pieni osa kaikista syövistä johtuu sisäisistä tekijöistä, kuten geneettisestä alttiudesta.187 Tupakointi on Euroopassa merkittävin ennaltaehkäistävissä oleva syövän syy. Muita merkittäviä syövän riskitekijöitä ovat epäterveellinen ruokavalio (vähäinen hedelmien ja kasvisten määrä, runsas punaisen lihan ja lihajalosteiden syönti, runsas kalorinsaanti) ja vähäinen liikunta. Syöpäriskiin vaikuttavat myös alkoholinkäyttö ja ympäristötekijät (auringolle altistuminen, saasteet, tulehdukset yms.).188 Merkittävä osa alkoholiin liittyvistä syöpätapauksista on miehillä yhteydessä yli 24 g:n ja naisilla yli 12 g:n päivittäiseen alkoholinkäyttöön.189

Taulukko 4. Alkoholiin liittyvien syöpien esiintyvyys, kuolleisuus, alkoholin osuus ja kumulatiivinen riski Euroopassa (2012)
Syöpä Esiintyvyys186 Kuolleisuus.186 Alkoholin osuus**180 Kumulatiivinen riski**
  Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset
Rintasyöpä (vain naiset) NA 458,337 NA 131,259 5% 4.2 – 11.6%
Paksu- ja peräsuolen syöpä 241,621 205,180 113,168 101,559 17% 4% 1.1 – 7.4% 0.9 – 4.1%
Pään ja kaulan alueen syöpä*** 109,837 29,694 52,354 11,116     0.7 – 4.7% 0.1 – 0.9%
Ruokatorven syöpä 35,069 10,785 30,310 9,194 44% 25% 0.1 – 1.2% 0 – 0.4%
Maksa- ja sappiteiden syöpä 42,783 20,637 39,899 22,253 33% 13% 0.2 – 1.5% 0.1 – 0.7%

Viiva (–) = tietoja ei ole saatavilla

* Katso sivu 78
** Pienin ja suurin riski (vaihtelee maittain Euroopassa) saada kyseinen syöpä 75. ikävuoteen mennessä. Lähde: globocan.iarc.fr.
*** Huulet, suu, nielu ja kurkunpää

Alkoholi ja syöpäriski

Väestötutkimukset ovat osoittaneet, että alkoholijuomien käyttö voi lisätä rintasyövän (naisilla), paksu- ja peräsuolen syövän, pään ja kaulan alueen syöpien, maksasyövän ja ruokatorven syövän kehittymisriskiä.190 Syövän ennaltaehkäisyn kannalta alkoholia on parempi olla käyttämättä.188 Monet Euroopassa ilmenevistä, alkoholiin liittyvistä syöpätapauksista ovat kuitenkin yhteydessä miehillä yli 24 g:n ja naisilla yli 12 g:n päivittäiseen alkoholinkäyttöön.189 Tämä selittää myös osittain alkoholinkäytön ja yleisen kuolleisuusriskin välisen J-kirjaimen muotoisen käyrän yläosan. Kohtuukäytöllä yleinen kuolleisuusriski on pienempi (katso luku 10).

Alkoholin osuudet
Taulukossa 4 on yleiskuvaus alkoholiin liittyvien syöpien esiintymisestä ja niistä johtuvasta kuolleisuudesta Euroopassa sekä alkoholin osuuksista. Sillä viitataan alkoholinkäyttöön liittyviin tapauksiin tai siihen, kuinka monta syöpää olisi voitu estää, jos kukaan Euroopassa ei olisi koskaan nauttinut alkoholia. Euroopassa alkoholiin liittyvien syöpätapausten määräksi on yleisesti arvioitu noin 10 % kaikista miesten ja noin 3 % kaikista naisten syövistä. Luvut vaihtelevat maittain alkoholinkäytön erojen ja muiden tekijöiden vuoksi.189 Merkittävä osa alkoholiin liittyvistä syöpätapauksista Euroopassa on yhteydessä miehillä yli 24 g:n ja naisilla yli 12 g:n päivittäiseen alkoholinkäyttöön. Miehillä noin 3 % alkoholiin liittyvistä syöpätapauksista on yhteydessä alle 24 g:n ja yli 18 % syövistä yli 24 g:n päivittäiseen alkoholinkäyttöön. Naisilla noin 1 % syöpätapauksista on yhteydessä alle 12 g:n ja 4 % yli 12 g:n päivittäiseen alkoholinkäyttöön (katso kuva 10).
Kuva 10. Alkoholiin liittyvät syöpätapaukset 8 Euroopan maassa vuonna 2008

 

Esimerkki taulukossa 4 olevien alkoholin osuutta koskevien tietojen tulkinnasta
Alkoholin osuus rintasyöpätapauksista on 5 %. Tämä viittaa siihen, että kaikista Euroopassa ilmenevistä rintasyöpätapauksista 5 % liittyy alkoholinkäyttöön. Rintasyövän esiintyvyys vuonna 2012 oli 458 337 tapausta, joten noin 23 000 näistä on yhteydessä alkoholinkäyttöön. Toisin sanoen jos kaikki eurooppalaisnaiset olisivat pidättäytyneet alkoholin käytöstä koko ikänsä, noin 23 000 rintasyöpätapausta olisi voitu ehkäistä vuonna 2012. Muita esimerkkejä: jos eurooppalaismiehet olisivat koko ikänsä olleet juomatta alkoholia, noin 41 000 paksu- ja peräsuolen syöpä- ja 14 000 maksasyöpätapausta olisi voitu ehkäistä vuonna 2012. On syytä muistaa, että suurin osa alkoholiin liittyvistä syöpätapauksista on yhteydessä runsaaseen alkoholinkäyttöön.

Rintasyöpä
Naisten rintasyöpä on Euroopan yleisin syöpätyyppi. Alkoholinkäyttö on yksi rintasyöpäriskiä lisäävistä tekijöistä, samoin ylipaino, vähäinen liikunta ja ehkäisypillerien käyttö. Suhteellinen rintasyöpäriski kasvaa 3–9 % (nykyiseen riskiin verrattuna) jokaista päivittäin nautittavaa 10 g:n alkoholimäärää kohti.191-196 Suhteellinen riski vaihtelee eri tutkimuksissa, mikä voi osittain johtua eroista niiden koehenkilöiden määrässä, joilla on hormonireseptorinegatiivinen ja hormonireseptori-positiivinen kasvain. Muut kuin hormonaaliset reitit, kuten DNA-vauriot, aiheuttavat todennäköisesti reseptorinegatiivisia kasvaimia. Hormonireseptori-positiiviset kasvaimet sisältävät estrogeeni- ja/ tai progesteronihormonin reseptoreja. Alkoholia käyttävillä on raportoitu kohonnut hormonireseptori-positiivisten kasvainten riski.197-200 Alkoholin rintasyöpäriskille altistavalla vaikutuksella on erityisen merkittävä rooli naisilla, joiden suvussa on ilmennyt pahalaatuista mastopatiaa (rintasairautta) tai muita kohonneeseen rintasyöpäriskiin liittyviä sairauksia.194 Vaikka onkin viitteitä siitä, ettei suhdetta painoindeksiin tai hormonilääkkeiden käyttöön ole,196 monia muita tekijöitä on yhä selvittämättä, kuten alkoholinkäytön aloittamisikä, juomistottumukset, vaihdevuodet ja geneettiset polymorfismit.201

Pään ja kaulan alueen syövät
Paksu- ja peräsuolen syöpä on Euroopan toiseksi yleisin syöpätyyppi. Sen riskitekijöitä ovat punaisen lihan syönti, vähäinen liikunta ja ylipaino sekä runsas alkoholinkäyttö. Suhteellinen riski sairastua paksu- ja peräsuolen syöpään ei vaikuta kohoavan, kun alkoholia nautitaan enintään 10 g päivässä.202-204 25 g:n päivittäisillä alkoholiannoksilla riski kasvaa 8 %, 50 g:n annoksilla 14 % ja 100 g:n annoksilla 43 % (nykyiseen riskiin verrattuna) verrattuna niihin, jotka eivät käytä alkoholia lainkaan tai käyttävät sitä vain harvoin.204 On esitetty, että alkoholinkäytön haitallinen vaikutus paksu- ja peräsuolen syöpäriskiin on vahvempi miehillä kuin naisilla.202 Paksu- tai peräsuolen limakalvokasvaimen, joka todistetusti johtaa suolistosyöpään, suhteellinen riski kasvaa 27 % (nykyiseen riskiin verrattuna) kutakin päivittäin nautittavaa 25 g:n alkoholiannosta kohti.205

Krebs an Kopf und Hals
Alkoholinkäyttö lisää pään ja kaulan alueen syöpien riskiä erityisesti yhdistettynä tupakointiin. Euroopassa alkoholiin liittyvistä syöpätapauksista miehillä yleisimpiä ovat ylempien ilmateiden syövät (katso taulukko 4), joista merkittävä osa liittyy yli 24 g:n alkoholiannoksen päivittäiseen käyttöön.189 Pään ja kaulan alueen syöpien suhteellisen riskin ei havaittu kohoavan 12–24 g:n päivittäisillä alkoholimäärillä, mutta yli 36 g:n päivittäiset alkoholimäärät kaksinkertaistivat suhteellisen riskin (nykyiseen riskiin verrattuna) absolutisteihin verrattuna.206 Tupakointi on myös pään ja kaulan alueen syöpien riskitekijä – 1–20 savukkeen polttaminen päivässä kaksinkertaistaa suhteellisen riskin tupakoimattomiin verrattuna. Tupakoinnilla (1–20 savuketta päivässä) ja runsaalla alkoholinkäytöllä (yli 36 g päivässä) on yhdessä esiintyessään suurempi riskisuhde kuin niiden erilliset riskisuhteet yhteenlaskettuina antaisivat odottaa mitä tulee pään ja kaulan alueen syöpiin: suhteellinen riski on 10-kertainen.206

Maksasyöpä
Maksasyövän esiintyvyys ja kumulatiivinen riski Euroopassa ovat vähäisiä (katso taulukko 4). Alkoholinkäyttö on maksasyövän riskitekijä, ja liikakäyttöön liittyy kohonnut riski. 12 g:n päivittäisillä alkoholiannoksilla maksasyövän suhteellinen riski kasvaa 8 % (nykyiseen riskiin verrattuna), 50 g:n päivittäisillä alkoholiannoksilla suhteellinen riski on 54 % suurempi. Erillinen analyysi henkilöillä, joilla ei ollut hepatiittitulehdusta, osoitti, että heidän riskinsä sairastua maksasyöpään kasvaa, jos he nauttivat alkoholia yli 40 g päivässä.207

Ruokatorven syöpä
Myös ruokatorven syövän esiintyvyys ja kumulatiivinen riski Euroopassa ovat vähäisiä (katso taulukko 4). Alkoholinkäyttö on tämän syöpätyypin riskitekijä, mutta riski kohoaa pääasiassa runsaan käytön myötä. Alkoholinkäyttö on erityisesti ruokatorven levyepiteelisyövän riskitekijä. Alle 12,5 g:n päivittäisillä alkoholiannoksilla suhteellinen riski kasvaa 26 % (nykyiseen riskiin verrattuna).202 Enintään 50 g:n päivittäisillä alkoholiannoksilla suhteellinen riski kaksinkertaistuu, ja yli 50 g:n päivittäisillä annoksilla riski viisinkertaistuu verrattuna niihin, jotka eivät käytä alkoholia lainkaan.

Alkoholin karsinogeeninen vaikutus

Mahdolliset mekanismit, joiden kautta alkoholinkäyttö nostaa tiettyjen syöpien riskiä, ovat monimutkaisia eikä niitä täysin ymmärretä.

Asetaldehydi ja karsinogeeniset reaktiiviset happilajit
Asetaldehydi, alkoholin myrkyllinen metaboliitti, on merkittävä syöpäriskiin vaikuttava tekijä.208 Kun alkoholia käytetään yli 40 g päivässä vähintään viikon ajan, mikrosomaalinen etanolin hapetusjärjestelmä (MEOS) aktivoituu. Tämä alkoholin hajoamisreitti tuottaa karsinogeenisia reaktiivisia happilajeja (tietoja alkoholin metaboliasta on luvussa 3). Myös bakteerikasvusto voi metaboloida alkoholin asetaldehydiksi. Näin tapahtuu pääasiassa suurten alkoholimäärien yhteydessä suussa ja suoliston alueella.209-211

Muut mahdolliset mekanismit

  • Alkoholinkäyttö voi stimuloida syövän syntymistä myös estämällä DNA:n metylaatiota ja vuorovaikutuksella retinoidien metabolian kanssa.208
  • Alkoholi voi muuttaa hormonien metaboliaa esimerkiksi lisäämällä sukupuolihormonien (kuten estrogeenin) määrää veressä,212,213 mikä voi puolestaan edistää rintasyövän syntyä
  • Alkoholi toimii liuottimena, joka helpottaa esimerkiksi savukkeiden sisältämien syöpää aiheuttavien yhdisteiden pääsyä kudoksiin.206
  • Alkoholiin liittyvä imeytymishäiriö ja ravinteiden, kuten folaatin, puute on yhteydessä eri syöpätyyppeihin, joita voi ilmetä runsaan alkoholinkäytön seurauksena.214

Muut karsinogeeniset komponentit kuin alkoholi
Vaikka alkoholi on tunnistettu alkoholijuomien tärkeimmäksi karsinogeeniksi, muutkin yhdisteet, kuten etyylikarbamaatti ja asetaldehydi, voivat olla vaarallisia.215 Olut sai 1980-luvulla runsaasti huomiota, kun sen havaittiin sisältävän runsaasti nitrosamiineja,216 jotka tunnistettiin mahdollisiksi karsinogeenisiksi yhdisteiksi.217 Oluen valmistusprosesseja on sen jälkeen optimoitu, ja nykyisin oluessa on vain vähäisiä määriä nitrosamiineja.218

Alkoholi ja alentunut riski sairastua tiettyihin syöpiin

Alkoholinkäytön on havaittu pienentävän sairastumisriskiä tiettyihin syöpätyyppeihin. Lisää tutkimuksia kuitenkin tarvitaan, jotta nämä väestötutkimusten havainnot voitaisiin vahvistaa ja vaikutukset selittävä fysiologinen mekanismi selvittää.202 Kyseiset syövät eivät kuulu yleisimpiin syöpätyyppeihin. Taulukossa 5 on yleiskuvaus näiden tiettyjen syöpien esiintyvyydestä ja niihin liittyvästä kuolleisuudesta sekä kumulatiivisesta riskistä, joka viittaa riskiin sairastua kyseiseen syöpään 75. ikävuoteen mennessä. Kumulatiivinen riski vaihtelee Euroopassa maittain, koska jokaisessa maassa on omat riskitekijänsä. Kun tämä riski on tiedossa, suhteelliset riskit voidaan asettaa oikeaan mittakaavaan (katso luvun alussa olevaa ruutua). Jos kumulatiivinen riski on hyvin pieni, alkoholinkäytöstä johtuvalla suhteellisen riskin valtavallakin kohoamisella ei olisi paljon absoluuttista merkitystä. Jos kumulatiivinen riski on sen sijaan jo valmiiksi melko korkea, vähäiselläkin suhteellisen riskin pienenemisellä voi olla suuri vaikutus.

Taulukko 5. Alkoholinkäytöllä mahdollisesti vähennettävissä olevien syöpien esiintyvyys, kuolleisuus ja kumulatiivinen riski Euroopassa (2012)
Syöpä Esiintyvyys186 Kuolleisuus186 Kumulatiivinen riski*
  Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset
Munuais-, lantion alueen ja virtsaputken syöpä 71,739 43,435 31,313 17,678 0.44 – 2.91 0.22 – 1.22
Non-Hodgkinin lymfooma 49,533 43,900 20,347 17,553 0.10 – 1.47 0.09 – 1.05
Kilpirauhassyöpä 12,283 40,654 2,066 4,270 0.02 – 0.67 0.22 – 2.02
Hodgkinin lymfooma 9,284 8,300 2,621 2,001 0.04 – 0.26 0.05 – 0.23

** Pienin ja suurin riski (vaihtelee maittain Euroopassa) saada kyseinen syöpä 75. ikävuoteen mennessä. Lähde: globocan.iarc.fr.

Munuaissyöpä
Munuaissyövän suhteellinen riski (nykyiseen riskiin verrattuna) pienenee jopa 29 % enintään 50 g:n päivittäisillä alkoholiannoksilla absolutisteihin verrattuna.202,219,220

Non-Hodgkinin lymfooma
Alkoholia käyttävillä on 15 % pienempi suhteellinen riski (nykyiseen riskiin verrattuna) sairastua Non-Hodgkinin lymfoomaan verrattuna niihin, jotka eivät käytä alkoholia lainkaan. Annoksen ja vasteen välinen suhde osoittaa, että suhteellinen riski pienenee peräti 20 % enintään 75 g:n päivittäisillä alkoholiannoksilla.223

Kilpirauhassyöpä
Alkoholinkäytön ja kilpirauhassyövän riskin välillä on havaittu merkittävä käänteinen yhteys. 14–108 g:n viikoittaisella alkoholikäytöllä kilpirauhassyövän suhteellinen riski pienenee 17 % (nykyiseen riskiin verrattuna), ja yli 108 g:n viikoittaisella alkoholinkäytöllä suhteellinen riski pienenee 28 % absolutisteihin verrattuna.221 Samansuuntaisia havaintoja on tehty seurantatutkimuksessa, jossa vähintään 15 g:n alkoholimäärän nauttiminen päivittäin liittyi 23 % pienempään kilpirauhassyövän suhteelliseen riskiin verrattuna niihin, jotka nauttivat 0,1–4,9 g alkoholia päivässä.222

Hodgkinin lymfooma
Hodgkinin lymfooma on Euroopassa harvinainen syöpä, kuten kumulatiivisen riskin alhaisuuskin osoittaa. Alkoholia käyttävillä on 30 % pienempi suhteellinen riski (nykyiseen riskiin verrattuna) sairastua Hodgkinin lymfoomaan verrattuna niihin, jotka eivät käytä alkoholia lainkaan. Käänteinen annoksen ja vasteen suhde on myös osoitettu, mutta koska se ei ollut merkittävä, havaintojen tulkinnassa on oltava varovainen.224

Syöpäriski alkoholinkäytön lopettamisen jälkeen

On vaikeaa arvioida, miten pitkään kohonneen riskin pieneneminen tai häviäminen kestää alkoholinkäytön lopettamisen jälkeen. Tutkimuksia on vain rajallisesti, eivätkä ne ole yksiselitteisiä. Voi kestää yli 35 vuotta, ennen kuin suu- ja kurkkusyövän riski on kokonaan hävinnyt225. Ruokatorven syövän riskillä vastaava aika on 16,5 ja maksasyövän riskillä 23 vuotta.226,227

Alkoholinkäyttö ennen rintasyöpädiagnoosia ja sen jälkeen

Alkoholinkäytöllä ennen rintasyövän hoitoa ja sen jälkeen näyttää olevan vain rajallinen vaikutus eloonjäämiseen.

Ennen diagnoosia ja eloonjääminen
Rintasyöpää sairastavilla naisilla tehdyssä laajassa väestötutkimuksessa saatiin joitakin viitteitä siitä, että 42–84 g:n viikoittainen alkoholiannos paransi rintasyövästä selviämisen todennäköisyyttä jonkin verran eli 15 % (nykyiseen riskiin verrattuna) verrattuna niihin, jotka eivät käyttäneet alkoholia lainkaan tai käyttivät sitä enemmän.228

Diagnoosin jälkeen ja eloonjääminen
Jos alkoholia käytetään yli 140 g viikoittain rintasyöpädiagnoosin jälkeen, suhteellinen riski kuolla sydän- ja verisuonisairauksiin pienenee 53 % ja suhteellinen yleinen kuolleisuusriski pienenee 36 %.228 Sydän- ja verisuonisairaudet lisäävät merkittävästi kuolleisuutta rintasyövästä selvinneillä, luultavasti joidenkin rintasyövän hoitomuotojen sydäntä haittaavien ja aineenvaihdunnallisten vaikutusten takia.229

Mikä on syöpä?

Syöpä on yhteisnimitys yli 100 erilaiselle sairaudelle, joille kaikille on ominaista hallitsematon ja epänormaali solujen kasvu. Kasvun syynä on solujen jakautumista ohjaavan DNA:n muutos, ja kasvaimia syntyy, kun solujen epänormaali kasvu jatkuu pitkään. Pahanlaatuiset kasvaimet pystyvät tunkeutumaan muihin kudoksiin ja leviämään veren ja imukudosjärjestelmän mukana aiheuttaen etäpesäkkeitä. Hyvänlaatuiset kasvaimet eivät leviä, ja niiden kasvu pysähtyy jossakin vaiheessa. Vain pahanlaatuisia kasvaimia kutsutaan syöväksi.230

Suhteellinen riski ei kerro mitään absoluuttisesta riskistä

Tässä luvussa on tietoja siitä, miten alkoholinkäyttö suurentaa tai pienentää riskiä sairastua tiettyihin syöpätyyppeihin. On tärkeää ymmärtää, että nämä luvut esittävät riskisuhteita eli suhteellisia riskejä. Ne kertovat, miten paljon todennäköisemmin tai epätodennäköisemmin syöpää on alkoholia nauttivalla ryhmällä verrattuna niihin, jotka eivät käytä alkoholia. Tämä eroaa todennäköisyydestä sairastua mihin tahansa syöpään elinaikana, toisin sanoen absoluuttisesta elinikäisestä riskistä. Taulukossa 4 esitetty kumulatiivinen riski osoittaa absoluuttisen riskin sairastua tietyntyyppiseen syöpään 75. ikävuoteen mennessä. Riski vaihtelee Euroopassa maittain, koska jokaisessa maassa on omat riskitekijänsä. Kun kumulatiiviset riskit ovat tiedossa, tässä luvussa mainitut suhteelliset riskit on helppo asettaa oikeaan mittakaavaan, kuten käy ilmi alla olevasta esimerkistä ja jäljempänä olevasta rintasyöpää koskevasta esimerkistä. Jos kumulatiivinen riski on hyvin pieni, alkoholinkäytöstä johtuvalla suhteellisen riskin valtavallakin kohoamisella ei välttämättä ole paljon absoluuttista merkitystä. Jos kumulatiivinen riski on sen sijaan jo valmiiksi melko korkea, vähäiselläkin suhteellisen riskin kasvulla voi olla suuri vaikutus.

Esimerkki: 
Eurooppalaisilla miehillä suurin absoluuttinen elinikäinen riski sairastua paksu- tai peräsuolen syöpään ennen 75 vuoden ikää on 7,4 % (katso taulukkoa 4). Luku on peräisin Slovakiasta. 25 g:n päivittäinen alkoholiannos kasvattaa (suhteellista) riskiä 8 % (kohta 7.3), mikä vastaa alkoholinkäytön aiheuttamaa absoluuttisen riskin kasvua 7,4 %:sta 8,0 %:iin tai sitä, että paksu- ja peräsuolen syöpätapausten määrä kasvaa 74:stä 80:een tuhatta miestä kohti.

On kuitenkin syytä pitää mielessä, että nämä ovat pelkkiä esimerkkejä, jotka kuvaavat alkoholinkäytön vaikutusta absoluuttiseen elinikäiseen riskiin 75. ikävuoteen mennessä. Yksilöllinen absoluuttinen riski saattaa olla näitä lukuja suurempi tai pienempi tiettyjen riskitekijöiden, kuten iän ja elintapojen, perusteella.

MUISTA​: Jokainen alkoholilasillinen lisää rintasyövän riskiä

Rintasyövän syntymiseen vaikuttavat monet riskitekijät, joista yksi on alkoholinkäyttö. Euroopassa suurin elinikäinen riski sairastua rintasyöpään ennen 75 vuoden ikää (katso taulukko 4) on 11,6 %, joka on raportoitu Belgiasta. Jokainen alkoholilasillinen päivässä (10 g alkoholia) kasvattaa riskiä 3–9 %,191 eli absoluuttinen riski kasvaa 11,6 %:sta 12,0–12,6 %:iin (kasvua 0,4–1,0 prosenttiyksikköä). Tämä vastaa sitä, että rintasyöpien määrä lisääntyy 116:sta 120–126:een tuhatta naista kohti. Kun tämä asetetaan oikeisiin mittasuhteisiin, toinen rintasyövän riskitekijä on ehkäisypilleri, jonka käyttö kasvattaa suhteellista riskiä 24 %231 ja absoluuttista riskiä 11,6 %:sta 14,4 %:iin (116:sta 144:ään rintasyöpätapausta tuhatta naista kohti).

On syytä pitää mielessä, että nämä ovat vain esimerkkejä, jotka kuvaavat alkoholinkäytön ja ehkäisypillerien käytön vaikutusta rintasyöpään sairastumisen absoluuttiseen elinikäiseen riskiin ennen 75. vuoden ikää. Absoluuttinen riski saattaa olla näitä lukuja suurempi tai pienempi tiettyjen riskitekijöiden, kuten iän ja elintapojen, perusteella. Tällä ei ole tarkoitus kannustaa luopumaan ehkäisypillerien käytöstä vaan asettaa alkoholinkäytön vaikutus oikeisiin mittasuhteisiin.

 

Infografiikka Syöpä

You must be of the legal drinking age in your country to visit this site.

I am of the legal drinking age in my country

Pin It on Pinterest

Shares
Share This