Beer and health

Moderate Consumption as Part of a Healthy Lifestyle

Please select a language :

Olut ja terveys

Olut Ja Terveys: Tasapaino

OLUT JA TERVEYS TASAPAINO

Olut valmistetaan luonnollisista raaka-aineista, ja sen alkoholipitoisuus on varsin alhainen (tai olematon) useimpiin muihin alkoholijuomiin verrattuna. Oluen kohtuukäytöllä saattaa olla positiivinen vaikutus elinajanodotteeseen oluen sisältämän alkoholin vuoksi. Alkoholinkäytön ja yleisen kuolleisuuden välillä on J-kirjaimen muotoinen suhde. Pienin suhteellinen riski (noin 10 %:n pienennys) liittyy miehillä noin 20 g:n alkoholimäärän ja naisilla noin 10 g:n alkoholimäärän nauttimiseen päivässä. Yhteenlaskettu vaikutus saadaan kohtuukäytön positiivisista vaikutuksista sydän- ja verisuonisairauksien riskiin sekä runsaamman käytön negatiivisista vaikutuksista tiettyihin syöpiin ja tapaturmiin. Alkoholijuoman tyypillä ei ole merkitystä.

Ydinsisältö

  • Olut on monipuolinen ja suhteellisen vähän alkoholia sisältävä juoma, joka kohtuudella nautittuna voi kuulua aikuisen ihmisen terveisiin elintapoihin.
  • Oluen kohtuukäytöllä saattaa olla positiivinen vaikutus elinajanodotteeseen pääasiassa oluen sisältämän alkoholin vuoksi.
  • Alkoholiin liittyvien vaikutusten lisäksi hyödyllisiä terveysvaikutuksia voi olla muillakin oluen raaka-aineista ja valmistusprosesseista johtuvilla tekijöillä.
  • Alkoholin kohtuukäyttö on kuitenkin vain täydentävä tekijä, ei vaihtoehto, terveellisille elintapavalinnoille, jotka pienentävät kroonisten sairauksien, kuten sepelvaltimotaudin ja tyypin 2 diabeteksen riskiä.
  • Oluen tai muiden alkoholijuomien ystävien on suositeltavaa nauttia niitä kohtuudella terveiden elintapojen osana.
  • Alkoholiton olut voi olla hyvä vaihtoehto niille, jotka eivät halua käyttää alkoholia.

Alkoholinkäyttö ja elinajanodote

Jo vuonna 1926 tehty väestötutkimus osoitti, että alkoholin kohtuukäyttäjät elivät pitempään kuin absolutistit ja suurkuluttajat,283 ja alkoholinkäytön ja kuolleisuusriskin välinen J-kirjaimen muotoinen suhde on havaittu lukuisissa muissakin viimeaikaisemmissa tutkimuksissa (katso taulukko 7 ja kuva 11). Pienin suhteellinen kuolleisuusriski (noin 10 %:n pienennys) on yleensä havaittavissa miehillä, jotka nauttivat alkoholia noin 20 g päivässä, ja naisilla, jotka nauttivat alkoholia noin 10 g päivässä. Toisaalta suhteellinen riski kasvaa miehillä, jotka nauttivat alkoholia yli 40 g päivässä, ja naisilla, jotka nauttivat alkoholia yli 20 g päivässä. Alkoholin kohtuukäytön yhteenlaskettujen terveysvaikutusten arvellaan johtuvan pääasiassa alkoholin sydäntä suojaavista ominaisuuksista (katso luku 5), joskin runsaampi alkoholinkäyttö on yhdistetty myös riskiin sairastua tiettyihin syöpiin (katso luku 7) tai kuolla tapaturmissa.

Taulukko 7. Yleiskatsaus alkoholinkäytön ja kuolleisuusriskin suhdetta tarkasteleviin tutkimuksiin
Viitenro Tutkimus #Osallistujamäärä Kuolleisuusriskin pieneneminen (alkoholiannos) Kuolleisuusriskin nousu
      Miehet Naiset Miehet Naiset
285 Meta-analyysi, 34 tutkimusta 1,015,835 17% (6 g alkoholia päivässä) 18% (5 g alkoholia päivässä) >40 g alkoholia päivässä >20 g alkoholia päivässä
286 Meta-analyysi, 24 tutkimusta 2,424,964 8% (25 g alkoholia päivässä) 9% (25 g alkoholia päivässä) >75 g alkoholia päivässä >50 g Alkohol pro Tagalkoholia päivässä
287 Meta-analyysi, 9 tutkimusta 62,950 10% (1–29 g alkoholia päivässä)   >40 g alkoholia päivässä  
288 Väestötutkimus (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition) 380,395 10% (≤ 24 g alkoholia päivässä) 7% (≤ 12 g alkoholia päivässä) >60 g alkoholia päivässä >30 g alkoholia päivässä
289 Väestötutkimus (Melbourne Collaborative Cohort Study) 39,577 19% (20–39 g alkoholia päivässä) 15% (0–9 g alkoholia päivässä) >=80 g alkoholia päivässä >=40 g alkoholia päivässä

 

Kuva 11. Alkoholinkäytön ja yleisen kuolleisuusriskin välinen suhde

Joidenkin tutkijoiden mielestä olisi hyödyllisempää mitata elinikäistä, ei vain tutkimuksen aloittamisen aikaista (lähtötason) alkoholinkulutusta. Syynä tähän on se, että alkoholinkäyttö yleensä vaihtelee ajan mittaan.290 Niinpä alkoholin ja kuolleisuuden välinen yhteys saatetaan ali- tai yliarvioida, kun vain lähtötason kulutus otetaan huomioon. Tästä huolimatta myös tutkimuksissa, joissa on mitattu elinikäistä alkoholinkulutusta, on osoitettu samankaltainen J-kirjaimen muotoinen suhde yleisen kuolleisuusriskin kanssa.288,289

Ohimenevä ja peruuntuva vaikutus
Alkoholin vaikutus kuolleisuusriskiin saattaa olla ohimenevä ja peruuntuva viisivuotisesta väestöseurantatutkimuksesta saatujen tietojen mukaan. Yleinen kuolleisuusriski oli alhaisin koehenkilöillä, jotka käyttivät alkoholia tasaisesti vähäisiä tai kohtalaisia määriä (12–72 g alkoholia viikossa). Juomistaan vähentäneillä henkilöillä suhteellinen riski oli 29 % suurempi ja juomistaan lisänneillä henkilöillä 32 % suurempi seurantajaksolla.291

Kriittiset arviot alkoholitutkimuksista

Alkoholinkäytön ja yleisen kuolleisuuden välinen J-kirjaimen muotoinen suhde on yhdistelmätulos useista tutkimuksista. Haasteena niissä on se, että mittaamatta jääneitä ja sekoittavia tekijöitä ei voida koskaan sulkea täysin pois. Harvoja epidemiologisiin havaintoihin liittyviä mahdollisia harhoja on tutkittu yhtä perinpohjaisesti kuin alkoholin kohtuukäytön ilmeisiä terveysvaikutuksia koskevia,292 mutta väestötutkimuksissa havaitun J:n muotoisen yhteyden kausaalisesta luonteesta ollaan yhä jossain määrin epävarmoja. Alkoholitutkimuksissa, jotka koskevat kohtuukäytön mahdollisia hyötyjä, on osoitettu useita metodologisia puutteita, joita on käsitelty seuraavassa.

Sairastuneiden lopettajien hypoteesi
Joissakin tutkimuksissa ei ole eroteltu elinikäisiä absolutisteja alkoholin käytön lopettaneista. Alkoholia käyttämättömien viiteryhmässä saattaa siten olla mukana ns. sairastuneita lopettajia eli niitä, jotka ovat lopettaneet alkoholin käytön terveysongelmien vuoksi.293 Näin saattaa muodostua vaikutelma kohtuukäytön hyödyistä. Tämä hypoteesi onkin kumottu tutkimuksissa, joissa entiset alkoholin käyttäjät on eroteltu elinikäisistä absolutisteista.103

Terveen juojan hypoteesi
Toinen mahdollisesti sekoittava tekijä on kohtuukäyttäjien oletetut terveemmät elintavat. Ja päinvastoin: alkoholista pidättäytyvillä saattaa olla epäsuotuisa riskiprofiili.294,295 Jotkin tutkimukset viittaavat siihen, että alkoholinkäytön, sydän- ja verisuonisairauksien ja tyypin 2 diabeteksen välistä J:n muotoista suhdetta ei voida todennäköisesti selittää terveillä elintavoilla. Niilläkin, jotka noudattavat terveitä elintapoja, alkoholin kohtuukäyttö liittyy sydän- ja verisuonisairauksien sekä tyypin 2 diabeteksen riskin pienenemiseen (katso luvut 5 ja 6).

Todellisen alkoholinkäytön arviointi
Yksi epävarmuutta aiheuttavista tekijöistä on myös alkoholinkäytön arvioinnin oikeellisuus. Alkoholinkäytön hyväksyttävästä mittaustavasta ei ole laajaa yhteisymmärrystä. Alkoholinkäyttöä koskevat tiedot perustuvat usein henkilöiden omaan kertomukseen. Se voi johtaa virheisiin, etenkin jos alkoholin kulutus aliarvoidaan.296 Jos vähäisemmän kulutuksen ryhmään kuuluu runsaammin alkoholia käyttäviä, havaittu terveyshaittojen raja-arvo on todellista pienempi. Tämä on nähtävissä esimerkiksi tutkimuksessa, jonka mukaan kohonnut verenpaine henkilöillä, jotka kertoivat nauttivansa 1–2 annosta alkoholia päivässä, rajoittui olennaisesti niihin, joiden epäiltiin ilmoittaneen alkoholinkäyttönsä todellista vähäisemmäksi.297

Päätelmät: Olut ja terveys

Kuten tämän kirjasen aiemmissa luvuissa on todettu, olut on monipuolinen ja suhteellisen vähän alkoholia sisältävä juoma, joka kohtuudella nautittuna voi olla osa aikuisten terveitä elintapoja. Olut sisältää luonnollisten raaka-aineidensa vuoksi pieniä määriä B-vitamiinia, kivennäisaineita, polyfenoleja ja kuitua. Alkoholin vuoksi olut saattaa pidentää elinajan odotetta. Alkoholiton olut voi olla hyvä vaihtoehto niille, jotka eivät halua käyttää alkoholia.

Alkoholin kohtuukäyttö
Alkoholin liikakäytöllä on monia haittavaikutuksia. Toisaalta kohtuukäytöllä voi olla hyödyllisiä terveysvaikutuksia huolimatta siitä, että se saattaa lisätä suhteellista riskiä sairastua tiettyihin syöpiin. 10–20 g:n päivittäinen alkoholiannos vaikuttaa pienentävän riskiä sairastua sydän- ja verisuonitauteihin, tyypin 2 diabetekseen ja dementiaan, mikä saattaa selittää yleisen suhteellisen kuolleisuusriskin pienenemisen (noin 10 %:lla). Alkoholijuoman tyypillä ei ole merkitystä. Suositeltavin tapa on käyttää alkoholia säännöllisesti päivittäin tai lähes päivittäin ja välttää haitallista humalahakuista juomista.298

Vaikka sekoittavia tekijöitä ei voida sulkea pois, on epätodennäköistä, että ne muuttaisivat esiteltyjä näkemyksiä merkittävästi.285 Epidemiologisten tutkimusten yhtäpitävyys ja aikajärjestys sekä kokeellisten tutkimusten uskottavat biologiset selitykset puhuvat sen päätelmän puolesta, että alkoholin kohtuukäytöllä todellakin on suotuisia terveysvaikutuksia299 ja kohtuukäytön hyödyt ovat kansanterveyden kannalta merkityksellisiä.285 Alkoholin kohtuukäyttö tulisi kuitenkin aina nähdä vain täydentävänä tekijänä, ei vaihtoehtona, terveellisille elintapavalinnoille, jotka myös pienentävät kroonisten sairauksien, kuten sepelvaltimotaudin ja diabeteksen riskiä.

MUISTA: Elintavat voivat olla terveet oluenjuonnista riippumatta

Vaikka oluen kohtuukäytöllä voikin olla terveyshyötyjä, terveellisiä elintapoja voi noudattaa myös ilman olutta. Maailman terveysjärjestö WHO suosittelee syömään paljon hedelmiä ja vihanneksia, vähentämään rasvan, sokerin ja suolan käyttöä sekä harrastamaan liikuntaa.301 Jos juot tämän lisäksi olutta, on tärkeää, että teet sen vastuullisesti ja kohtuudella.

MUISTA: Alkoholi vaikuttaa naisiin eri tavalla kuin miehiin

Alkoholi vaikuttaa naisiin eri tavalla kuin miehiin, koska naisten kehon koostumus on erilainen ja he painavat keskimäärin vähemmän. Naisten kehossa rasvan osuus on suurempi ja nesteen osuus siten pienempi. Alkoholi on vesiliukoista, joten se leviää ainoastaan kehon nesteiden kuljettamana. Niinpä naisilla alkoholin huippupitoisuus veressä on samoilla alkoholimäärillä korkeampi kuin miehillä (katso taulukko 8).81 Muita mahdollisia mekanismeja, jotka saattavat selittää sukupuolten väliset erot veren alkoholipitoisuudessa, ovat alkoholin metabolian suhteelliset erot, alkoholidehydrogenaasin (ADH) vuorovaikutus naishormonien kanssa, naisten ruoansulatuselimistön alhaisempi ADH-taso ja maksan nopeampi aineenvaihdunta.300 Miesten ja naisten veren alkoholipitoisuuden erot saattavat selittää, miksi käänteinen yhteys elinajanodotteeseen häviää vähäisemmällä alkoholinkäytöllä miehiin verrattuna. Syynä on todennäköisesti (rinta)syöpään sairastumisen suhteellisen riskin kohoaminen.284

Taulukko 8. Esimerkki miesten ja naisten veren alkoholipitoisuudesta samoilla alkoholimäärillä
  Miehet Naiset
Paino (kg) 80 65
Kehon nestepitoisuus (%) 65 55
Kehon nestepitoisuus (kg) 52 35
Alkoholi yhdestä yksiköstä (g) 10
Alkoholin huippupitoisuus veressä (promillea) 0.02 0.03

You must be of the legal drinking age in your country to visit this site.

I am of the legal drinking age in my country

Pin It on Pinterest

Shares
Share This