Beer and health

Moderate Consumption as Part of a Healthy Lifestyle

Please select a language :

Olut ja terveys

OLUT JA MUUT TERVEYSVAIKUTUKSET

OLUT JA MUUT TERVEYSVAIKUTUKSET

Oluenjuonnin vaikutus joihinkin tauteihin, kuten syöpään ja sydän- ja verisuonisairauksiin, on jo melko hyvin selvillä. Olut saattaa vaikuttaa myös immuunijärjestelmään, luuston, nivelten ja munuaisten terveyteen, sappikiviin, hyvinvointiin ja elämänlaatuun. Lisätutkimuksia kuitenkin tarvitaan, ennen kuin näistä vaikutuksista voidaan tehdä vahvempia päätelmiä.

Ydinsisältö

 • Oluen kohtuukäytöllä saattaa sydän- ja verisuonisairauksiin, tyypin 2 diabetekseen ja dementiaan kohdistuvien vaikutusten lisäksi olla muitakin terveysvaikutuksia, mutta tutkimustietoa on kovin vähän.
 • Alkoholin kohtuukäytöllä vaikuttaa olevan positiivinen yhteys luuston terveyteen, mutta oluen joidenkin yksittäisten ainesosien (kuten piin) mahdollisista hyödyllisistä vaikutuksista tarvitaan lisätutkimuksia.
 • Jotkin tutkimukset osoittavat, että alkoholin kohtuukäyttö saattaa suojata nivelreumalta, mutta tulokset vaihtelevat eikä suojaavan tehon mekanismia ole määritelty.
 • Alkoholinkäyttö voi lisätä kihdin riskiä, mutta taustalla oleva mekanismi ei ole selvillä, ei liioin erilaisten alkoholijuomien vaikutus.
 • Alkoholin kohtuukäyttö ei vaikuta munuaisten toimintaan.
 • Munuais- ja sappikiviltä suojaavia vaikutuksia sekä immuunijärjestelmään kohdistuvia edullisia vaikutuksia on tutkittu vain hyvin rajallisesti, eikä optimaalista määrää oluen nauttimiselle ole toistaiseksi määritelty.
 • Oluen kohtuukäyttö näyttää parantavan hyvinvointia ja elämänlaatua oluen sisältämän alkoholin johdosta, mutta tätäkin suhdetta on tutkittava tarkemmin.

Immuunijärjestelmä

Pienillä ja kohtuullisilla alkoholimäärillä saattaa olla suotuisa vaikutus immuunijärjestelmään. Joidenkin tutkimusten mukaan päivittäin nautitut kohtuulliset 10–40 g:n alkoholiannokset saattavat pienentää flunssaan sairastumisen riskiä.167 Toisten tutkimusten mukaan kohtuukäyttö vähensi tulehduksia ja paransi rokotevastetta.258 Alkoholin lisäksi oluen muutkin ainesosat, kuten polyfenolit, saattavat vaikuttaa immuunijärjestelmään.23 Tutkimustietoa on saatavilla kovin vähän, ja lisää tarvitaan, jotta voidaan määritellä, mitkä vaikutukset johtuvat alkoholista ja mitkä oluen muista ainesosista.

Luuston terveys

Vähäinen tai kohtalainen alkoholinkäyttö (erityisesti oluen) saattaa kasvattaa luuston mineraalitiheyttä ja siten pienentää osteoporoosiriskiä.

Osteoporoosi
Osteoporoosi eli luukato haurastuttaa luustoa ja altistaa sen murtumille. Osteoporoosimurtumista kärsii noin kolmasosa vähintään 50-vuotiaista naisista ja noin viidesosa samanikäisistä miehistä Euroopassa. Osteoporoosin riskiä kasvattavat sukupuolen lisäksi alhainen painoindeksi (< 18,5 kg/m2), vanhuus, vähäinen liikunta, aiemmat luunmurtumat ja tupakointi.259

 • Alkoholi ja luusto
  Korkea luutiheys viittaa vahvaan luustoon. Kokeellisissa tutkimuksissa on osoitettu, että miesten lantion luutiheys kasvaa 3,4–4,5 %, kun alkoholia käytetään noin 10–30 g päivässä. Sama alkoholimäärä lisäsi lantion ja selkärangan luutiheyttä 5,0–8,3 % vaihdevuosi-iän ohittaneilla naisilla.260 Naisilla, joilla ei ole vielä ollut vaihdevuosia, luutiheys saattaa kuitenkin laskea yli 5 g:n päivittäisellä alkoholimäärällä. Syynä tähän on vaihdevuosia edeltävän ja sen jälkeisen hormonikoostumuksen ero.28,261 Alkoholin vaikutuksista osteoporoosia sairastaviin ei ole kuitenkaan saatavilla tutkimustietoa.262
 • Mekanismit
  Für leichten bis maßvollen Alkoholkonsum gibt es nur begrenzte Forschung dazu, wie dieser die mineralische Knochendichte (BMD) beeinflusst. Aus einer Studie geht hervor, dass 1–30 g Alkohol pro Tag den Knochenumbau aufgrund eines niedrigeren Osteocalcinspiegels im Blut beeinflussen kann. Dies zeigt, dass Alkohol den Knochenumsatz verringern kann, was zu weniger Knochenverlust führt. Das Protein Osteocalcin unterstützt die Aktivität der Zellen, die den Knochen (Osteoblasten) aufbauen, doch die Größenordnung dieser Auswirkung auf die Mechanismen ist nach wie vor nicht bekannt.261,262 Jedoch ist bei mehr als 30 g Alkohol pro Tag das Umgekehrte der Fall: Eine Erhöhung der knochenabbauenden Zellen (Osteoblasten) erhöht den oxidativen Stress und die Fettmengen in der Nähe des Knochenmarks; die Kalorienaufnahme sinkt, was zu einer anderen Körperzusammensetzung mit weniger Körperfett und Muskelmasse führt. Dies alles scheint mit einer niedrigen BMD im Zusammenhang zu stehen und das Osteoporoserisiko zu erhöhen.261
 • Olut ja luusto
  Saatavilla olevat rajalliset tutkimustiedot viittaavat siihen, että erityisesti oluen juominen voi olla hyväksi luustolle. Eräässä väestötutkimuksessa osoitettiin luutiheyden kohonneen miehillä ja vaihdevuodet ohittaneilla naisilla, jotka nauttivat kaksi lasillista (noin 700 ml) olutta päivässä. Tämä viittasi oluen sisältämän alkoholin sekä myös piin vaikutukseen.260 Piin osallisuus oli nähtävissä myös toisessa väestötutkimuksessa, jossa oluen kohtuukäytön vaikutusta luutiheyteen verrattiin muihin alkoholijuomiin. Kun piin saanti ruokavaliosta otettiin huomioon, oluen vaikutuksen suuruus luutiheyteen pieneni, mutta pysyi samana muilla alkoholijuomilla.28 Tietoja oluen sisältämästä piimäärästä on luvussa 2.

Nivelten terveys

Alkoholilla voi olla merkitystä nivelreuman riskin pienentämisessä, mutta se saattaa lisätä toisen niveltaudin eli kihdin riskiä.

Nivelreuma
Nivelreuma on nivelten tulehdussairaus. Sen yleisyys Euroopassa vaihtelee; Ranskassa nivelreumaa sairastaa 0,3 % väestöstä ja Isossa-Britanniassa 0,8 %. Tietoja nivelreuman yleisyydestä on kuitenkin saatavilla vain muutamasta maasta, joten sitä sairastavien määrästä EU:n alueella ei ole selvyyttä.263 Nivelreuman riskitekijöitä ovat tupakointi, lihavuus ja ylipaino sekä vähäinen liikunta. Se näyttää myös kulkevan suvussa, mikä viittaa geneettiseen yhteyteen.

 

 • Alkoholi ja nivelreuma
  Eräässä meta-analyysissa havaittiin nivelreuman riskin pienentyneen 22 % sekä naisilla että miehillä tarkasteltaessa usean tapausverrokkitutkimuksen (joka on eräänlainen väestötutkimus) tuloksia.264 Sen sijaan meta-analyysissa alkoholin ei havaittu vaikuttavan nivelreuman riskiin toisentyyppisessä väestötutkimuksessa (kohortti),264 mutta päinvastaisiakin tuloksia on saatu muualla. Naisilla, jotka nauttivat 2–4 lasillista olutta (350 ml/lasi) viikossa, oli 31 % pienempi riski sairastua nivelreumaan kuin naisilla, jotka eivät käyttäneet alkoholia lainkaan.265 Miehillä ei ole tehty vastaavaa tutkimusta. Vaikutuksen taustalla olevaa mekanismia ei ole vielä tunnistettu. Tietoja alkoholin vaikutuksista henkilöihin, joilla on jo diagnosoitu nivelreuma, ei ole liioin saatavilla.
 • Kihti
  Kihti on veren korkean virtsahappopitoisuuden aiheuttama niveltulehdus. Kihdin yleisyydestä Euroopassa ei ole varmuutta, mutta Isossa-Britanniassa ja Saksassa äskettäin tehdyn tutkimuksen mukaan sen yleisyys molemmissa maissa on noin 1,4 % väestöstä.266
 • Alkoholi ja kihti
  Alkoholi voi lisätä kihtiin sairastumisen riskiä. Eräässä meta-analyysissa suhteellisen riskin havaittiin kasvavan 16 %, vaikka alkoholia nautittiin vain yksi annos (määritelmän mukaan 12,5 g) päivässä. 1–3 alkoholiannoksen (12,6–37,4 g) nauttiminen päivässä kasvatti riskiä 56 %.267 Tässä metaanalyysissa ei analysoitu eri alkoholijuomia, sillä erityyppisiä alkoholijuomia käsitteleviä tutkimuksia ei ole riittävästi eikä kihdin ja alkoholin yhteyden taustalla olevaa mekanismia vielä tarkalleen tunneta.

Munuaisten terveys

Alkoholin kohtuukäyttö voi auttaa ehkäisemään munuaiskiviä, eikä se todennäköisesti haittaa munuaisten toimintaa.

Munuaiskivet
Alkoholi lisää virtsan määrää ja saattaa siten auttaa ehkäisemään munuaiskiviä, jotka ovat munuaisissa muodostuvia kovia kalsiumkertymiä. Munuaiskivistä kärsivien määrää Euroopassa ei tiedetä, mutta kyseessä on yleinen vaiva, jonka riskiä lisää ylipaino. Munuaiskivien ennaltaehkäisyssä on tärkeää nauttia riittävästi nestettä.

 • Alkoholi ja munuaiskivet
  Nesteiden vaikutusta munuaiskivien ennaltaehkäisyssä tarkasteli meta-analyysi, jonka mukaan munuaiskivien kehittymisen suhteellinen riski pieneni 20 %, kun alkoholia nautittiin 12 g päivässä. Jokainen 10 g:n lisäannos alkoholia päivässä pienensi suhteellista kokonaisriskiä vielä 20 % (20 % + 20 % = 24 %). Tämä oli ensimmäinen aiheesta tehty meta-analyysi, ja havainnon vahvistamiseksi tarvitaan lisätutkimuksia.268

Krooninen munuaissairaus
Munuaiskivet saattavat heikentää kroonisen munuaisten vajaatoiminnan269 eli vahingoittuneiden munuaisten suodatustehoa. Munuaisten päätehtävänä on suodattaa kuona-aineita verestä ja muuntaa ne virtsaksi. Euroopan väestöstä 5,1–7,0 % sairastaa taudin varhaisvaihetta ja 4,5–5,3 % pitemmälle edennyttä vaihetta.270

 

 • Alkoholi ja munuaisten vajaatoiminta
  Munuaisten vajaatoiminta lisää sydänsairauden riskiä ja samoin jäkimmäinen edellistä. Alkoholin kohtuukäytön edullisista vaikutuksista sydänsairauksien riskiin on vahvoja tieteellisiä todisteita (katso luku 5), mutta samaa päätelmää ei voida tehdä munuaisten vajaatoiminnasta. Eräs meta-analyysi osoittaa, että alle 30 g:n päivittäinen alkoholinkäyttö miehillä ja alle 15 g:n päivittäinen käyttö naisilla ei haittaa munuaisten toimintaa, mutta hyödyllisiä vaikutuksia ei ole toistaiseksi havaittu.271

Sappikivet

Sappikivet ovat pääosin kolesterolista koostuneita kovia massoja sappirakossa. Sairaus on Euroopassa yleinen: Italiassa sitä sairastaa 5,9 % väestöstä ja Norjassa 21,9 %.272

 

 • Alkoholi ja sappikivet
  Alkoholinkäyttö saattaa pienentää sappikivien riskiä, mutta todisteita tästä on vain vähän. Eräässä kohorttitutkimuksessa sappikivien muodostumisen suhteellinen riski pieneni 3 % miehillä, jotka käyttivät alkoholia 7,9 g päivässä, mutta naisilla suojaavaa vaikutusta ei havaittu.273 Erään toisen kohorttitutkimuksen mukaan taas alkoholinkäytöstä oli hyötyä naisillekin, 5,0–14,9 g:n päivittäinen alkoholiannos pienensi suhteellista riskiä 14 %.274 Kuten luvussa 5 on selostettu, HDLkolesteroli ja alkoholi ovat yhteydessä toisiinsa. Kohtuullinen alkoholinkäyttö saattaa nostaa HDL-kolesterolin pitoisuutta veressä. Tämä saattaa lisätä myös sappihapon muodostumista, pitää kolesterolin juoksevana ja estää sappikivien kehittymisen.273 Mekanismin sekä alkoholin ja sappikivien välisen yhteyden todistamiseksi tarvitaan kuitenkin lisätutkimuksia.

Hyvinvointi ja elämänlaatu

Monet pitävät oluen ja muiden alkoholijuomien rentouttavasta vaikutuksesta, mutta alkoholin kohtuukäytön vaikutuksia hyvinvointiin ja elämänlaatuun on tutkittu vain rajallisesti.

Hyvinvointi
Eräässä katsauksessa pääteltiin, että alle 20 g:n päivittäinen alkoholimäärä saattaa vähentää stressiä ja kireyttä sekä lisätä sosiaalisuutta ja hyvinvointia.275 Eräässä sosiaalista vuorovaikutusta tarkastelleessa kokeellisessa tutkimuksessa 1–2 alkoholiannoksen (grammoja ei määritelty) nauttiminen teki koehenkilöistä sosiaalisempia, ystävällisempiä ja miellyttävämpiä keskustelukumppaneita seuralaisten mielestä, mutta tutkimuksessa ei eritelty, mikä nämä mielialan ja hyvinvoinnin muutokset aiheutti.276

Elämänlaatu
Useat tutkimukset viittaavat siihen, että alle 30 g:n alkoholiannoksen nauttiminen päivässä vaikuttaa positiivisesti terveyteen liittyvään elämänlaatuun. Toisaalta alkoholin liikakäytöllä oli käänteinen vaikutus yli 50-vuotiaita aikuisia koskevissa tutkimuksissa.277 Yhdysvalloissa tehdyssä väestötutkimuksessa osallistujilta kysyttiin alkoholinkäytöstä ja arviota omasta terveydestä. Alkoholin kohtuukäyttäjät (määritelmän mukaan naiset, jotka käyttivät 42–98 g, ja miehet, jotka käyttivät 42–196 g alkoholia viikossa) arvioivat terveytensä keskimääräistä paremmaksi verrattuna niihin, jotka eivät käyttäneet alkoholia lainkaan tai käyttivät sitä runsaammin.278

 

 • Kivunhallinta
  Eräs tutkimus osoittaa, että alkoholin kohtuukäyttö (määritelmän mukaan alle 7 annosta viikossa naisilla ja alle 14 annosta viikossa miehillä) voi auttaa myös kivunhallinnassa ja parantaa siten elämänlaatua. Fibromyalgiaa, nivelreumaa tai kroonisia selkäkipuja sairastavat potilaat, jotka nauttivat kohtuullisesti alkoholia, kärsivät kivuista vähemmän kuin ne, jotka eivät käyttäneet alkoholia lainkaan. Fibromyalgiapotilailla havaittiin elämänlaadun ja fyysisen toimintakyvyn paranevan ja sairauden oireiden vähenevän. Alkoholin liikakäyttö kuitenkin lisäsi kipuja. On epävarmaa, saadaanko samanlaisia vaikutuksia muihin samankaltaisiin terveysongelmiin ja sairauksiin, joten kannattaisi tehdä lisätutkimuksia.279
 • Vanhusten sosiaalinen elämä
  Ikääntyminen tuo mukanaan monenlaisia fyysisiä, psykososiaalisia ja sosiaalisia muutoksia. Masennus ja yksinäisyys ovat yleisiä ongelmia vanhuksilla, ja tutkimusten mukaan he haluaisivat mieluimmin osallistua sosiaaliseen toimintaan.280 Useat kohorttitutkimukset osoittavat alkoholin kohtuukäytön parantavan 50-vuotiaiden ja sitä iäkkäämpien henkilöiden elämänlaatua (mitattuna henkistä, fyysistä, psykososiaalista ja sosiaalista toimintakykyä koskevilla kyselyillä).277,281,282 70–75-vuotiaiden naisten ryhmä, jossa nautittiin kohtuullisia alkoholimääriä (määritelmän mukaan 1–2 annosta päivässä 3–6 päivänä viikossa), arvioi yleisen, fyysisen ja henkisen terveytensä ja sosiaalisen toimintakykynsä paremmaksi kuin naiset, jotka eivät käyttäneet alkoholia lainkaan tai käyttivät sitä runsaasti.281 Toisaalta elämänlaatu heikkeni kohtuullisesta alkoholinkäytöstä huolimatta iän mukana, mutta vähemmän kuin niillä, jotka eivät käyttäneet alkoholia lainkaan tai käyttivät sitä runsaasti.281,282

You must be of the legal drinking age in your country to visit this site.

I am of the legal drinking age in my country

Pin It on Pinterest

Shares
Share This