Beer and health

Moderate Consumption as Part of a Healthy Lifestyle

Please select a language :

Olut ja terveys

Olut Ja Diabetes

OLUT JA DIABETES

Olut sisältää alkoholia, joten sillä voi olla vaikutusta diabetekseen. On merkittäviä tieteellisiä todisteita siitä, että kun alkoholia nautitaan enintään 24 g päivässä, se voi pienentää suhteellista riskiä sairastua tyypin 2 diabetekseen jopa 30 %. Diabeetikoilla alkoholin kohtuukäyttö saattaa parantaa glykeemistä kontrollia ja osaltaan pienentää sydänja verisuonisairauksien riskiä sekä kuolleisuusriskiä. Kaikilla alkoholijuomilla on tällaisia vaikutuksia.

Ydinsisältö

  • Oluen kohtuukäyttö voi alkoholin vuoksi pienentää riskiä sairastua tyypin 2 diabetekseen.
  • Kun alkoholia nautitaan enintään 24 g päivässä, se voi pienentää suhteellista riskiä sairastua tyypin 2 diabetekseen jopa 30 %. Yhteys on selvempi naisilla kuin miehillä.
  • Se selittyy tietyillä biologisilla mekanismeilla, kuten adiponektiinin erityksen lisääntymisellä, insuliiniherkkyyden paranemisella, paastoinsuliinin alenemisella, glykeemisellä kontrollilla ja tulehdusta ehkäisevillä vaikutuksilla.
  • Alkoholin kohtuukäyttö voi terveiden elintapojen ohella suojata tyypin 2 diabetekselta.
  • Alkoholin kohtuukäytöstä voi olla hyötyä myös diabeetikoille, sillä se pienentää sepelvaltimotautiin liittyvän kuolleisuuden sekä mikrovaskulaaristen komplikaatioiden riskiä.

Diabetes Euroopassa

Euroopassa diabetesta (tyypin 1 ja 2, katso diabeteksen taustatietoja käsittelevää ruutua) sairastaa noin 60 miljoonaa ihmistä. Sairaus on yleistymässä – joissakin maissa diabeetikkojen osuus väestöstä on jo 10–12 %.145 Lisäksi diagnosoimattomia diabetesepäilyjä on runsaasti. Euroopassa noin kolmasosa diabetesta sairastavista ei itse tiedä sairaudestaan.146 Diabeetikoista 50 % kuolee sydän- ja verisuonitauteihin (pääasiassa sepelvaltimotautiin ja aivohalvaukseen) ja 10–20 % munuaisten toimintahäiriöön.145,147,14

Alkoholi ja tyypin 2 diabeteksen riski

Väestötutkimusten mukaan alkoholinkäytön ja tyypin 2 diabeteksen puhkeamisriskin välillä on J-kirjaimen muotoinen suhde (katso kuva 7). Alkoholin nauttimiseen enintään 24 g:n päivittäisinä annoksina liittyy keskimäärin 30 % pienempi suhteellinen riski sairastua tyypin 2 diabetekseen verrattuna niihin, jotka eivät käytä alkoholia lainkaan. Sukupuolten välillä näyttää olevan merkittävä ero, sillä vaikutus on selvempi naisilla kuin miehillä. Oletetun suojaavan vaikutuksen havaittiin olevan jopa 25 % miehillä ja peräti 45 % naisilla.149-151 Erään toisen meta-analyysin mukaan positiivinen vaikutus rajoittui vain naisiin ja muuhun kuin aasialaisperäiseen väestöön.152 Runsaampi alkoholinkäyttö aiheuttaa yhtä suuren tai suuremman riskin sairastua tyypin 2 diabetekseen kuin niillä, jotka eivät käytä alkoholia lainkaan.149-152 Sairastumisriskin pienenemisen ero miesten ja naisten välillä saattaa selittyä osittain kehon rasvan jakautumisella151, alkoholin metabolialla153 tai juomatottumuksilla.154

Kuva 7. Alkoholin ja tyypin 2 diabeteksen riskin välinen suhde

Elintapojen vaikutus
Alkoholin kohtuukäytön ja tyypin 2 diabeteksen välinen yhteys ei todennäköisesti selity terveemmillä elintavoilla. Henkilöillä, joilla riski sairastua tyypin 2 diabetekseen on jo ennestään pienempi terveiden elintapojen (alhainen elopaino, runsas liikunta, tupakoimattomuus ja terveellinen ruokavalio) johdosta, alkoholin nauttiminen 5–14,9 g päivässä naisilla ja 5–29,9 g päivässä miehillä pienentää riskiä sairastua tyypin 2 diabetekseen vielä 44 %.156

Kuva 9. Tyypin 2 diabeteksen suhteellinen riski alkoholinkäytön mukaan suhteessa terveiden elintapojen määrään

Ohimenevä ja peruuntuva vaikutus
Alkoholin vaikutus diabetesriskiin voi olla ohimenevä ja peruuntuva nelivuotisesta epidemiologisesta seurantatutkimuksesta saatujen tietojen perusteella. Jos alkoholinkäyttöä vähennetään 5–30 g:sta 0–5 g:aan päivässä, suhteellinen riski sairastua tyypin 2 diabetekseen kasvaa hieman. Toisaalta jos ne, jotka eivät käytä alkoholia lainkaan tai jotka käyttävät sitä alle 15 g päivässä, lisäävät alkoholin käyttöä 7,5 g päivässä, heidän suhteellinen riskinsä sairastua tyypin 2 diabetekseen pienenee 10–20 %.155

Alkoholin kohtuukäytön hyödyllisiä vaikutuksia selittävät mekanismit

Interventiotutkimuksissa on tarkasteltu useita biologisia mekanismeja, jotka saattavat selittää, miten alkoholinkulutus vaikuttaa riskiin sairastua tyypin 2 diabetekseen.

Adiponektiinin erityksen lisääntyminen
Adiponektiinitasojen on havaittu kasvaneen (10 %) henkilöillä, jotka nauttivat alkoholijuomia (20–40 g alkoholia päivässä), absolutisteihin verrattuna.121 Adiponektiinitasojen kasvun arvellaan olevan tärkein mekanismi, joka selittää noin 25–30 % alkoholin kohtuukäytön ja tyypin 2 diabeteksen riskin pienenemisen välisestä suhteesta.157 Adiponektiini on rasvakudoksen erittämä signaloiva peptidi. Sen on osoitettu parantavan insuliiniherkkyyttä,158 ja korkeammat adiponektiinitasot on yhdistetty pienempään tyypin 2 diabeteksen riskiin.159 Lisäksi adiponektiini on käänteisesti yhteydessä tyypin 2 diabeteksen riskiin liittyviin tulehdusmarkkereihin.160 Adiponektiinia erittyy pääasiassa pakaroiden ja jalkojen rasvakudoksessa,161 ja tämä saattaa osaltaan selittää, miksi alkoholi suojaa naisia diabetekselta tehokkaammin kuin miehiä.

Insuliiniherkkyyden paraneminen ja paastoinsuliinin aleneminen
Päivittäinen alle 40 g:n alkoholiannos voi parantaa insuliiniherkkyyttä ja laskea veren paastoinsuliinimäärää naisilla, mutta ei miehillä. Tämä saattaa selittää myös sen, miksi alkoholin kohtuukäyttö pienentää riskiä enemmän naisilla kuin miehillä.162 Biologista mekanismia, jolla alkoholinkäyttö parantaa insuliiniherkkyyttä, ei ole vielä täysin selvitetty. Alkoholi vaikuttaa jo itsessään voimakkaasti rasvaaineenvaihduntaan116 ja saattaa siten vaikuttaa myös insuliiniresistenssiin ja tyypin 2 diabetekseen sairastumisen riskiin. Toinen mahdollisuus on, että asetaatti, joka on alkoholin hapettumisen tärkein metaboliitti, vähentää rasvahappojen vapautumista rasvakudoksesta ja hidastaa rasvahappojen imeytymistä verenkierrosta lihaksiin.163 Tämän elimistön rasvahappojen saatavuuden vähenemisen voidaan ajatella edistävän glukoosin hapettumista ja insuliiniherkkyyttä.164,165

Glykeeminen kontrolli
kuin 40 g päivässä, on havaittu alhaisempia hemoglobiini A1c:n (HbA1c) tasoja verrattuna absolutisteihin.162 Veren HbA1c-pitoisuus kuvastaa keskimääräisiä glukoositasoja edeltävien 8–12 viikon aikana, ja sillä mitataan glykeemistä tilaa. Matala HbA1c- taso viittaa parempaan glukoositason säätelyyn. Taustalla olevaa mekanismia, jolla alkoholi vaikuttaa glykeemiseen kontrolliin, ei täysin ymmärretä, mutta alkoholi saattaa alentaa HbA1c-tasoa estämällä verensokerin äkillisen nousun aterian jälkeen ja lisäämällä varhaisvaiheen insuliinivastetta.162

Tulehdusta ehkäisevät vaikutukset
Alkoholi voi vähentää tulehdusta aiheuttavia tekijöitä, kuten C-reaktiivista proteiinia.122,166,167 On osoitettu, että tulehdusarvot ovat usein lievästi kohollaan useita vuosia ennen tyypin 2 diabeteksen puhkeamista.168

Diabeetikot ja alkoholi

Diabeetikoilla alkoholin kohtuukäyttö saattaa vaikuttaa veren glukoositasoon ja diabeteksen komplikaatioihin.

Alkoholin hypoglykeeminen vaikutus
Alkoholilla on akuutti vaikutus hiilihydraattien metaboliaan, sillä se estää maksaa tuottamasta glukoosia. Kun aterialla nautitaan alkoholia, seurauksena saattaa olla hypoglykemia diabeetikoilla, jotka käyttävät insuliinia tai insuliinintuotantoa tehostavaa lääkettä (poikkeuksena GLP-1-analogit).169 Veren matala glukoositaso alkoholin nauttimisen jälkeen on riski erityisesti silloin, kun glykogeenivarastot ovat ehtyneet. Näin voi olla esimerkiksi vähähiilihydraattista ruokavaliota noudattavilla tai paastoavilla henkilöillä. Näin ollen alkoholin nauttiminen aterian yhteydessä on suositeltavampi vaihtoehto kuin ruokailematta juominen diabeetikoille, jotka käyttävät insuliinia tai insuliinintuotantoa tehostavaa lääkitystä.170

Sepelvaltimotaudin riski
Diabeetikoilla on kohonnut sepelvaltimotaudin riski.171 Alkoholin nauttiminen vähintään 18 g:n annoksina päivittäin pienentää sepelvaltimotautiin sairastumisen riskiä näillä henkilöillä 40 % ja tautiin kuolemisen suhteellista riskiä 66 % verrattuna niihin, jotka eivät käytä alkoholia lainkaan.172 Eräässä seurantatutkimuksessa sepelvaltimotaudin suhteellisen riskin havaittiin pienentyneen 61 % henkilöillä, jotka nauttivat 100–200 g alkoholia viikossa.173

Neuro-, retino- ja nefropatian riski
Sepelvaltimotautia aiheuttavien makrovaskulaaristen (isojen verisuonten) komplikaatioiden lisäksi diabeetikoilla on kohonnut mikrovaskulaaristen (pienten verisuonten) komplikaatioiden riski. Tällaisia komplikaatioita ovat esimerkiksi neuropatia (hermovaurio), retinopatia (silmän verkkokalvosairaus) ja nefropatia (munuaisvaurio/-sairaus). Alkoholin nauttiminen viikoittain 30–70 g:n määrinä voi pienentää näiden komplikaatioiden suhteellista ilmenemisriskiä 40 % tai enemmänkin.174

Mikä on tyypin 1 diabetes?

Noin 10 % maailman diabeetikoista sairastaa tyypin 1 diabetesta. Sairaudelle on ominaista insuliinintuotannon vajaus insuliinia tuottavien haiman saarekesolujen tuhouduttua. Haiman tuottama insuliini on hormoni, joka säätelee glukoosin imeytymistä verestä. Tyypin 1 diabetesta ei pystytä nykytiedon mukaan ehkäisemään, ja sen hoitoon tarvitaan päivittäinen insuliiniannos.

Mikä on tyypin 2 diabetes?

Tyypin 2 diabeteksessa insuliinin vaikutus elimistöön heikkenee (katso kuva 8). Tämän seurauksena insuliinin tuotanto kasvaa, mikä voi johtaa siihen, että haiman kyky erittää insuliinia heikkenee. Veren glukoositasot nousevat (hyperglykemia), mikä voi ajan mittaan vaurioittaa hermoja ja verisuonia pahoin.145

Mitkä ovat tyypin 2 diabeteksen riskitekijät?

Tyypin 2 diabeteksen puhkeamisriskiä lisääviä elintapatekijöitä ovat ennen kaikkea kehon liiallinen rasvakudos147 ja riittämätön liikunta. Viimeksi mainittu saattaa heikentää insuliiniherkkyyttä ja lisätä rasvakudoksen määrää.175 Muita riskitekijöitä ovat runsaskaloristen puhdistettujen hiilihydraattien ja tyydyttyneen rasvan käyttö, hedelmien ja kasvisten vähäinen osuus ruokavaliossa, runsas suolan käyttö ja tupakointi.147,176

 

Kuva 8. Selostus tyypin 2 diabeteksesta

Glykeeminen vaste

Glykeeminen vaste (GV) tarkoittaa veren glukoosivastetta hiilihydraatteja sisältävän aterian jälkeen.

Glykeeminen indeksi

Glykeeminen indeksi (GI) tarkoittaa GV:tä mitattuna kahden tunnin kuluessa 50 g (joissakin tapauksissa 25 g) imeytyviä hiilihydraatteja sisältävän annoksen nauttimisesta. GI ilmaistaan prosenttina glykeemisestä vasteesta 50 g (tai 25 g) viitehiilihydraatin (toisin sanoen joko glukoosiliuosta tai valkoista vehnäleipää, määriteltynä glukoosi- tai leipäasteikolla) nauttimisen jälkeen. Nopeasti nautittavia, imeytyviä ja metaboloituvia hiilihydraattipitoisia elintarvikkeita pidetään korkean GI:n elintarvikkeina (GI ≥ 70), hitaita matalan GI:n elintarvikkeina (GI ≤ 55).

Glykeeminen kuorma

Glykeeminen kuorma (GK) ilmaisee tietyn ruokamäärän imeytyvien hiilihydraattien kokonaissisällön kerrottuna kyseisen elintarvikkeen GI:llä: (GI × hiilihydraatti (g))/100. Elintarvikkeet, joiden GK ≤ 10, luokitellaan matalan GK:n elintarvikkeiksi ja elintarvikkeet, joiden GK ≥ 20, korkean GK:n elintarvikkeiksi.

Vaikutus tyypin 2 diabeteksen riskiin

Väestötutkimuksissa korkean GI:n tai GK:n ruokavaliot on yhdistetty kohonneeseen tyypin 2 diabeteksen ja sepelvaltimotaudin puhkeamisriskiin. Matalan GI:n tai GK:n ruokavalio puolestaan pienentää riskiä. Suojaavan tehon taustalla oleva biologinen mekanismi on se, että matalan GI:n tai GK:n ruokavaliot saattavat parantaa insuliiniherkkyyttä, rasvaprofiilia ja tulehdusmarkkereita, kuten C-reaktiivisen proteiinin määrää.177

Olut: Korkea glykeeminen indeksi vs. vähäinen diabetesriski

Olut luokitellaan korkean GI:n elintarvikkeeksi – lageroluen GI on noin 100178,179 – perunan tai aamiaismurojen tapaan.180 Oluen GK on kuitenkin vain 7,5 alhaisen hiilihydraattipitoisuuden johdosta (7,5 g hiilihydraattia 250 ml:ssa*). Kun tätä verrataan muihin tuotteisiin, tavallisen virvoitusjuomalasillisen GI on 63 ja GK 16 ja 150 g:n painoisen keitetyn perunan GI on 96 ja GK 24.180 Vaikka korkean GI:n tai GK:n ruokavaliot on yhdistetty kohonneeseen diabeteksen riskiin,181 enintään 24 g:n päivittäisiin alkoholimääriin liittyy diabetesriskin pieneneminen.149-151 Ristiriita saattaa selittyä sillä, että olutta nautitaan hiilihydraattipitoisen aterian yhteydessä tai sellaista ennen, joten se saattaa tasoittaa veren glukoosihuippua aterian jälkeen. Taustalla oleva biologinen mekanismi on todennäköisesti se, että alkoholi pystyy akuutisti estämään glukoosin tuotannon maksassa. Näin se ehkäisee veren glukoosivastetta aterian glukoosisisällön imeytyessä elimistöön ja pienentää siten yleistä glykeemistä vastetta (veren glukoosihuippua). Veren glukoositaso pysyy aterian jälkeen tasaisempana, mikä saattaa pienentää tyypin 2 diabeteksen riskiä.182 Koska alkoholijuomia nautitaan usein aterialla, ruoan kanssa nautittavan oluen glykeeminen vaste saattaisi olla tärkeämpi tekijä diabetesriskiä tutkittaessa kuin sen glykeeminen indeksi.

*Keskimääräisen hiilihydraattisisällön – 2,5 g / 100 ml – perusteella. Joissakin oluissa se voi olla suurempi tai pienempi.

MUISTA​: Useimmat diabeetikot voivat nauttia olutta turvallisesti kohtuudella

Diabeetikoita koskevat samat alkoholisuositukset kuin muutakin väestöä183 riippumatta siitä, käyttävätkö he jotakin lääkitystä. Insuliinia tai insuliinintuotantoa tehostavaa lääkettä käyttävien on kuitenkin syytä muistaa alkoholin hypoglykeeminen vaikutus. Jos alkoholijuomia kuitenkin nautitaan kohtuudella aterian kanssa, sen akuutit vaikutukset veren glukoosipitoisuuteen ovat yleensä vähäiset.170 Alkoholin kohtuukäyttö saattaa parantaa glykeemistä kontrollia sekä pienentää sydän- ja verisuonisairauksien ja niihin liittyvän kuolleisuuden riskiä.170,172,173

Prof Arne Astrup

PRO FARNEASTRUPRavitsemuksen, urheilun ja liikunnan osasto, Kööpenhaminan yliopisto, Tanska
Erikoisala: Lihavuus, energia-aineenvaihdunta, metabolinen oireyhtymä, diabetes, ravintorasvat, ruokahalu

Miten paljon alkoholin kohtuukäyttö vaikuttaa tyypin 2 diabeteksen puhkeamisriskin pienenemiseen verrattuna terveisiin elintapoihin?
”Kehon liiallinen rasvakudos ja vyötärölihavuus sekä liikunnan puute saattavat selittää jopa 90 % kaikista uusista tyypin 2 diabetestapauksista. Tähän vaikuttavat muutkin tekijät, kuten tupakointi, ruokavalio ja juomistottumukset, mutta verrattain vähän. Jos alkoholijuomia nautitaan 1–2 lasillista päivässä, sillä on pieni, mutta tärkeä suojaava vaikutus tyypin 2 diabetekselta – tärkeä siksi, että monet, myös terveysalan ammattilaiset, uskovat alkoholin kasvattavan riskiä.”

Olut sisältää kaloreita, kuten useimmat muutkin juomat. Miten oluen kohtuukäyttö pienentää riskiä sairastua tyypin 2 diabetekseen?
”Väestötutkimuksissa on osoitettu, että oluenkäytön ja tyypin 2 diabeteksen välillä on J-kirjaimen muotoinen suhde. Enintään 24 g:n päivittäinen alkoholiannos pienentää riskiä sairastua tyypin 2 diabetekseen jopa 30 % verrattuna niihin, jotka eivät käytä alkoholia lainkaan. Runsaampi alkoholinkäyttö kuitenkin lisää riskiä sairastua tyypin 2 diabetekseen. Vaikutuksen taustamekanismina voi olla insuliinille herkistävän adiponektiinihormonin tuotannon tehostuminen sekä suoremmat vaikutukset insuliiniherkkyyteen ja insuliinin eritykseen.”

Jos rahaa olisi rajattomasti, mitä seikkoja haluaisit tutkia oluen kohtuukäytössä terveiden elintapojen osana?
”Tyypin 2 diabetekseen ja sydän- ja verisuonisairauksiin liittyvien vaikutusten lisäksi oluen kohtuukäyttö todennäköisesti vähentää stressiä ja ahdistusta. Valtaosa todisteista perustuu kuitenkin havainnoiviin tutkimuksiin, ja haluaisin tehdä satunnaistetun kontrolloidun kokeen lopullisten todisteiden saamiseksi.”

 

Infografiikka Tyypin 2 diabetes

You must be of the legal drinking age in your country to visit this site.

I am of the legal drinking age in my country

Pin It on Pinterest

Shares
Share This